TERMES I CONDICIONS D’ÚS WEB

Els presents termes i condicions d’ús, i Política de Privadesa, regulen l’ús segons la llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic del LLOC WEB, https://munkombucha.com, de la qual, MUN FERMENTS, SL, amb NIF: B-55666630, Registre Mercantil de, BARCELONA: Tom: 45960, Foli: 22, S8, Full: B 505.129, amb Domicili en: HERRERA, 58-68, Codi postal: 08301, Localitat: MATARÓ, Província: BARCELONA, és titular.

1.INFORMACIÓ SOBRE LA WEB:

A través del seu lloc web, https://munkombucha.com, de la qual és titular, MUN FERMENTS, SL, d’ara endavant, MUN KOMBUCHA, l’administrador de la pàgina web, dedicada a la venda en línia de te fermentat i elaborat de forma artesanal amb productes 100% ecològics.

1.1. PUBLICITAT EN LA WEB:

La Web: https: //munkombucha.com, podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació, MUN KOMBUCHA, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. DISPONIBILITAT DE LA WEB:

L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus USUARIS / CLIENTS, al més aviat possible a la demanda de les consultes.

No obstant això, en ocasions, i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina web com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS / CLIENTS, diferent de la comanda inicialment realitzada per l’administrador de la pàgina web, per satisfer les comandes dels USUARIS / CLIENTS.

Per al cas que la gestió no mostrar o no es pogués arribar a finalitzar, després d’haver realitzat la comanda, l’USUARI / CLIENT, serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total d’aquest.

 1. SEGURITAT WEB:

L’administrador de la pàgina web, té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per dispositiu de l’USUARI / CLIENT, i el del LLOC WEB, d’aquesta manera, a l’ utilitzar el protocol SSL, que és el predecessor de l’protocol, TLS, que es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures per una xarxa de comunicació, comunament internet, de el qual es garanteix:

 1. Que l’USUARI / CLIENT, està comunicant les seves dades a el centre servidor de l’administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
 2. Que entre l’USUARI / CLIENT, i el centre servidor de l’administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

4. ACCÉS I ESTANDA A LA WEB:

4.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS:

Els USUARI / CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, a l’accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguin en la mateixa, així com després d’haver accedit.

Com a conseqüència d’això, els USUARIS / CLIENTS, són els únics responsables davant l’administrador de la pàgina web i tercers de:

 1. Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris a aquest document, de qualsevol contingut del  LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
 2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària a l’contingut d’aquest document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés al  LLOC WEB a USUARIS / CLIENTS, que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

 1. Que l’accés al  LLOC WEB, i / o a les web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.
 2. Que el contingut o programari a què els USUARIS / CLIENTS, accedeixin a través del web o de les web d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.
 3. L’aprofitament que de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d’enllaç que els USUARIS / CLIENTS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

 

 1. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS:

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d’ús.

Per això, l’administrador de la pàgina web recomana a l’USUARI / CLIENT llegir atentament les condicions i termes d’ús, cada vegada que accedeixi al LLOC WEB. Els USUARIS / CLIENTS, sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar.

 1. LA NOSTRA RESPONSABILITAT WEB:

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els USUARIS / CLIENTS, puguin fer dels materials del  LLOC WEB o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS / CLIENTS, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i / o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el lloc web, o un programa faciliti l’USUARI / CLIENT.

Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els USUARIS / CLIENTS, puguin accedir des d’enllaços inclosos en el lloc web, ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l’administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el lloc web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutor.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 • Errors o retards en l’accés al LLOC WEB, per part de l’USUARI / CLIENT, a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’administrador de la pàgina web.
 • Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
 • Dels errors o danys produïts a la pàgina web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI / CLIENT.
 • De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada per l’usuari / client, per a l’enviament de la confirmació de la comanda.

En tot cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’USUARI / CLIENT, per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l’administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels USUARIS / CLIENTS, de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

CERTIFICATATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓN DE DATOS

MUN KOMBUCHA, de la que es titular del lloc web, https://munkombucha.com, compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent RGPD-UE, LOPDGDD, i amb la LSSI-CE, i és assesorada  en aquestes normatives per GRUPO QUALIA,  pel que se li otorguen els dos certificats en format imatge digital per a que pugui exposar-los en el seu lloc web.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L’administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web: https://munkombucha.com, i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos , logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la web.

S’adverteix USUARIS / CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i posteriors modificacions.

Així mateix, i sense perjudici de l’anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de l’administrador de la pàgina web.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’administrador.

L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el lloc web: https://www.munkombucha.com

Només s’autoritza la utilització dels continguts de l’domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable de el mal ús dels mateixos.

 1. NUL·LITAT:

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents termes i condicions.

L’administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l’administrador de la pàgina web o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

 1. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de el partit judicial de, MATARÓ, de la ciutat origen de l’empresa propietària del LLOC WEB llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

 1. PROTECCIÓN DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Els USUARIS / CLIENTS es comprometen a navegar pel lloc web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, i la LOPDGDD-3/2018, l’informem que la formalització de qualsevol formulari existent al lloc web, https://munkombucha.com , o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a l’administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades a el fitxer, titularitat de l’ responsable de l’Tractament i / o administrador de la pàgina web.

Les dades dels USUARIS / CLIENTS, seran utilitzades per a l’enviament a través de correu electrònic de les gestions en línia i físiques, que realitzi l’administrador de la pàgina web.

Per la mera visita al LLOC WEB, els USUARIS / CLIENTS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats.

L’administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Així mateix, MUN KOMBUCHA, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en aquest cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació , que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no porti a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a per tal de poder transmetre a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’ administrador del LLOC WEB, o al Correu electrònic: hola@munkombucha.com, aportant fotocòpia de l’DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el / els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit / acceptat les Condicions d’ús.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l’acceptarà amb l’acceptació d’aquestes condicions d’ús mitjançant un check box a peu de l’formulari o pàgina web.

Per modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals l’USUARI / CLIENT, escriurà des del correu electrònic del seu compte a: hola@munkombucha.com, amb l’assumpte.

Per tant, l’USUARI / CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l’administrador de la pàgina webno serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS / CLIENTS.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS / CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.